top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

'KENNEY CONSULTANCY LTD':   เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร - หมายเลข - 11961093

'COMPANY': คือ KENNEY CONSULTANCY LTD

'CLIENT':  บุคคลหรือธุรกิจที่ว่าจ้างและชำระค่าบริการของบริษัท   

'ตัวแทน': ตัวแทนของบริษัทที่ขายและออกใบแจ้งหนี้ในนามของบริษัท

'การสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษร': บริการแก้ไขข้อความภาษาอังกฤษที่เป็นลายลักษณ์อักษร

'บรรณาธิการ': บุคคลที่ให้การสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษรในนามของบริษัท

'PRICE':  ราคาที่ตกลงกันซึ่งบริษัทต้องการจากลูกค้าเพื่อเติมเต็มชิ้นงาน

'CURRENCY':  ยอมรับ CURRENCY สำหรับการชำระเงิน

'การชำระเงิน':  การชำระเงินสำหรับการทำงาน

'ORDER':  จำนวนชั่วโมงที่ลูกค้าซื้อจากบริษัท

'ทำงาน':  ข้อความ การสื่อสาร การติดต่อทั้งหมดที่ลูกค้าต้องการให้บริษัทดำเนินการ

"เนื้อหา": เนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและชิ้นงาน

'TEXT':  ข้อความที่เขียน (อีเมล จดหมาย การตลาด เว็บไซต์ ฯลฯ) ที่จัดทำโดยลูกค้า

'คำสั่งซื้อ':  

- คำสั่งซื้อทั้งหมดวัดเป็นรายชั่วโมง

- สั่งซื้อ:  บริษัทจะไม่ยอมรับการลดชั่วโมงหรือราคาเมื่อมีการสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว 

- คำสั่งซื้อขั้นต่ำ:  หนึ่งชั่วโมง

 

- หน่วยการทำงานขั้นต่ำ: 10 (สิบ) นาที

ใบแจ้งหนี้:  บริษัทหรือตัวแทนจะออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมด   การชำระเงินจะดำเนินการกับธนาคารที่ระบุและในสกุลเงินที่ระบุ

STATEMENT:  บริษัทหรือตัวแทนจะให้คำชี้แจงแก่ลูกค้าหลังจากสิ้นสุดการทำงานทุกชิ้นที่ทำเสร็จแล้ว โดยระบุเวลาที่ใช้และยอดคงเหลือ


การชำระเงิน:  PAYMENT ล่วงหน้า  จะไม่มีการส่งมอบงานให้กับลูกค้าเว้นแต่จะได้รับการชำระเงินล่วงหน้า

CURRENCY:  บริษัทจะยอมรับ GBP (BRITISH POUNDS STERLING) หรือ EURO (ที่อัตราแลกเปลี่ยน HSBC ณ เวลานั้น)  อย่างไรก็ตาม การชำระเงินให้กับตัวแทนอยู่ที่ ดุลพินิจของตัวแทน 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร / การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ:  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อธนาคารภายในของลูกค้าหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการตกลงล่วงหน้าระหว่างลูกค้าและบริษัทหรือตัวแทน  

การรักษาความลับ:  บริษัทจะปฏิบัติต่อทุกสิ่งอย่างเป็นความลับสูงสุด และจะปฏิบัติต่อลูกค้าและพนักงานด้วยความเคารพสูงสุดและความเป็นมืออาชีพ จะไม่เปิดเผยชื่อของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากลูกค้า

'ทีมบรรณาธิการ':  บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเสมอเมื่อมีการเสนอบรรณาธิการนอกเหนือจาก Nick Kenney

 

'เนื้อหา': บริษัทซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความลับที่เข้มงวดของบริษัทจะลบเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงาน หากไม่ได้รับการตอบกลับจากลูกค้าหลังจาก 60 วันนับจากการส่งมอบผลงาน บริษัทจะไม่ยอมรับความท้าทายใด ๆ ของ WORK หรือคำขอสินเชื่อหลังจากวันที่นี้


ความรับผิด:  บริษัทจะทำทุกอย่างในอำนาจของตนเพื่อให้แน่ใจว่างานมีความถูกต้อง 100% แต่ไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกค้าหรือตัวแทนจากความเข้าใจผิดหรือข้อผิดพลาดใดๆ

 

งาน:

บริษัท ...

- จะใช้ข้อความภาษาอังกฤษที่จัดทำโดยลูกค้าและตรวจสอบให้แน่ใจว่าความหมายนั้นชัดเจนและรัดกุม และตรงกับข้อความที่ต้องการ
- อาจปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับความหมายของข้อความหากไม่ชัดเจนเป็นพิเศษ
- จะให้ค่าประมาณแก่ลูกค้าว่างานที่แก้ไขจะเสร็จสิ้นเมื่อใด แม้ว่าจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อส่งคืน WORK ให้ใกล้เคียงกับเวลาที่ส่งมอบโดยประมาณให้ได้มากที่สุด แต่ก็ไม่รับประกันวันที่ส่งมอบ และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย
- จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความที่แก้ไข/แก้ไขนั้นชัดเจน กระชับ และเป็นข้อความที่ตั้งใจไว้ แต่จะไม่รับผิดชอบในการแก้ไขการสะกด ไวยากรณ์ และการพิมพ์ผิด และในขณะที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นที่พบเจอ ก็จะ ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับพวกเขา

- ไม่สอนหรือจัดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาหรือหลักสูตรใดๆ
- ไม่แปลหรือตีความข้อความ

- จะจัดหาข้อความที่เชื่อว่าสะท้อนถึงการสื่อสารของลูกค้าอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจใช้และเผยแพร่เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าและเป็นความเสี่ยงของลูกค้าเอง บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว และไม่รับผิดชอบใดๆ ในการใช้งาน

'การจ้างงาน': คำสั่งซื้อที่ตกลงไว้ไม่ได้หมายความว่าตั้งใจ แนะนำ หรือยืนยันการจ้างงานไม่ว่าในรูปแบบใดๆ โดยบริษัทส่งถึงลูกค้า หรือโดยลูกค้าส่งถึงบริษัท และไม่มีหน้าที่หรือภาระผูกพันในเรื่องกฎหมาย การเงิน หรือภาษีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางภาษีของพวกเขาภายในเขตแดนที่ต้องเสียภาษี และทั้งคู่จะให้ข้อมูลใดๆ และทั้งหมด หากได้รับการติดต่อจากนิติบุคคล หาข้อมูลดังกล่าว

DISPUTES:  การเรียกร้อง ประเด็น หรือการโต้เถียงใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว ให้ตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติของรัฐสภาซึ่งควบคุม กระบวนการอนุญาโตตุลาการในเขตอำนาจศาลของอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ  สถานที่อนุญาโตตุลาการคือลอนดอน

กฎหมาย:  บริษัทนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษและเวลส์ และอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลอังกฤษและเวลส์
 

(หน้านี้แปลโดยเว็บไซต์แปลออนไลน์ ข้อความยังไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงข้อบกพร่องของเว็บไซต์เหล่านี้)

bottom of page