top of page
Calm seas by Matt Hardy

សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​សិទ្ធិ​ឯកជន

កិច្ចព្រមព្រៀងគោលការណ៍ឯកជនភាពត្រូវបានទាមទារដោយច្បាប់ ប្រសិនបើយើងទំនាក់ទំនងនៅលើគេហទំព័រ ដែលយើងធ្វើ ដូច្នេះហើយ ទាញវាមកចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។

សេចក្តីផ្តើម
1.1 Kenney Consultancy ប្តេជ្ញាការពារភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។ គោលការណ៍នេះរៀបរាប់លម្អិតអំពីការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ និងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងសម្ងាត់ដែលយើងទទួលបានពីអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។
1.2 Kenney Consultancy ប្តេជ្ញាការពារទិន្នន័យណាមួយដែលយើងប្រមូលទាក់ទងនឹងអតិថិជន និងអ្នកទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើង។ តាមរយៈការចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង អ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់ខូគីរបស់យើង ដែលទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍នេះ។

ការ​ប្រមូល​ទិន្នន័យ
2.1 ខណៈពេលដែលកំពុងប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង យើងអាចស្នើសុំឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទាក់ទង ឬកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក។ Kenney Consultancy ប្រមូលចំនួនអប្បបរមានៃព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដែលចាំបាច់ដើម្បីកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើង និងសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូន។
2.2 យើងអាចប្រមូល រក្សាទុក និងប្រើប្រាស់ប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខាងក្រោមដោយស្វ័យប្រវត្តិ៖
(ក) ព័ត៌មានអំពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងការចូលមើលគេហទំព័រនេះ (រួមទាំងអាសយដ្ឋាន IP ប្រភេទ/កំណែកម្មវិធីរុករក និងទំព័រដែលបានចូលមើល);
(ខ) ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់នៅពេលចុះឈ្មោះជាមួយគេហទំព័ររបស់យើង ឬជាវការជូនដំណឹងរបស់យើង (រួមទាំងឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក)។
(គ) ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង ឬប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតដែលបានផ្តួចផ្តើមតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង (រួមទាំងអាសយដ្ឋានវិក្កយបត្រ និងព័ត៌មានប័ណ្ណឥណទាន) ។ និង
(ឃ) ព័ត៌មានដែលអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីបង្ហោះ ឬផ្ញើមកយើងតាមរយៈការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន។

ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ
3.1 ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងនឹងត្រូវបានប្រើជាពិសេសសម្រាប់គោលបំណងលម្អិតនៅក្នុងគោលការណ៍នេះ។
3.2 យើងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បី៖
(ក) ប្ដូរតាមបំណងគេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់អ្នក;
(ខ) បើកការប្រើប្រាស់សេវាកម្មគេហទំព័ររបស់យើង
(គ) ផ្ញើជូនអ្នកនូវការជូនដំណឹង សេចក្តីថ្លែងការណ៍ និងការទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរបស់យើង;
(ឃ) ផ្តល់ឱ្យភាគីទីបីនូវព័ត៌មានស្ថិតិដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង;
(ង) ការពារការក្លែងបន្លំ និងរក្សាគេហទំព័ររបស់យើងឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ និង
(f) ផ្ទៀងផ្ទាត់ការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។
3.3 ការកំណត់ឯកជនភាពអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងដើម្បីកំណត់ការតាមដានអាកប្បកិរិយាតាមអ៊ីនធឺណិត។

ការបង្ហាញទិន្នន័យ
4.1 យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់តែហេតុផលដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍នេះ។
4.2 យើងអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក៖
(ក) នៅពេលដែលតម្រូវឱ្យធ្វើដូច្នេះដោយច្បាប់។
(ខ) ដើម្បីអនុវត្ត ឬការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់យើង; និង
(គ) លើកលែងតែមានការពន្យល់នៅក្នុងគោលការណ៍នេះ យើងនឹងមិនផ្តល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកទៅភាគីទីបីទេ។

ការរក្សាទិន្នន័យ
5.1 នីតិវិធីរក្សាទិន្នន័យរបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធានាថាយើងអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់របស់យើងទាក់ទងនឹងការផ្ទុក និងការលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។
5.2 ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងដំណើរការដោយហេតុផលណាមួយនឹងមិនត្រូវបានរក្សាទុកយូរជាងការចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងទាំងនោះឡើយ។
5.3 យើងនឹងរក្សាទុកឯកសារដែលមានទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន៖
(ក) នៅពេលដែលតម្រូវឱ្យធ្វើដូច្នេះដោយច្បាប់។ និង
(ខ) ដើម្បីអនុវត្ត ឬការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់យើង។

សុវត្ថិភាពទិន្នន័យ
6.1 ការបញ្ជូនព័ត៌មានតាមអ៊ិនធរណេតមិនដែលមានសុវត្ថិភាព 100% ឡើយ។
6.2 យើង​នឹង​ចាត់​វិធាន​ការ​សម​ហេតុ​ផល​ដើម្បី​ការពារ​ការ​បាត់​បង់​ឬ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ខុស (ឧ. វិញ្ញាបនបត្រ SSL)។

វិសោធនកម្ម
7.1 យើងអាចកែប្រែ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍នេះតាមកាលកំណត់ដោយបោះពុម្ពកំណែថ្មីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។
7.2 យើងនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរដែលបានធ្វើឡើងចំពោះគោលការណ៍នេះ។

ខូគី
8.1 យើងអាចរក្សាទុកខូគីនៅលើកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកចូលមើលទំព័រនៃគេហទំព័ររបស់យើង។
8.2 ប្រសិនបើអ្នករារាំងខូគី អ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រើមុខងារទាំងអស់នៃគេហទំព័ររបស់យើងបានទេ។

គេហទំព័រភាគីទីបី
9.1 គេហទំព័ររបស់យើងអាចរួមបញ្ចូលតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបីដែលនៅក្រៅការគ្រប់គ្រង និងកម្មសិទ្ធិរបស់យើង។
9.2 អ្នកគួរតែអានគោលការណ៍ឯកជនភាពនៃគេហទំព័រនីមួយៗដែលអ្នកចូលមើល។

ព័ត៌មានលម្អិតរបស់យើង។
10.1 អ្នកអាចទាក់ទងមកយើង:
(ក) ការប្រើប្រាស់ទម្រង់ទំនាក់ទំនងរបស់យើង; និង
(ខ) តាមរយៈអ៊ីមែល - nk@kenneyconsultancy.com

ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2023

bottom of page